Nesset Kraft Nett

Skal du bygge?

Skal du grave?

Ny nettilknytning?

Felling av tre ved linja

Feilmelding - Vakt

Vilkår for Tilknytning, Nettleie

Leveringsplikt

Kraftleverandører

Ny "Din side"

Om reduksjon av nettleien og betalingsutfordringer under koronautbruddet

Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

  Ny nettilknytning?Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Ta kontakt i god tid før anleggsstart.

Kontaktpersoner:

 Arnt Vidar Bruseth 

tlf. 71 23 16 02

 arnt@nessetkraft.no
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at bunnfradragsordningen skal fjernes fra 01.01.2019. Fra denne dato vil anleggsbidraget beregnes uten bunnfradrag.

Nytt regelverk for praktisering av anleggsbidrag fra 01.01.2019

Endringene har som hovedformål å bidra til:

At nettselskapene gir riktigere prissignal for bruk og forsterkning av nettet, på alle nettnivåer.

En rimeligere kostnadsfordeling mellom kundene som utløser investeringer i nettet og nettselskapenes øvrige kunder.

Prissignaler som bidrar til lavere nettleie samlet sett.

En tydeligere forskrift som bidrar til en mer enhetlig praksis mellom nettselskapene.


De nye reglene som fører til størst endring er:

At det skal fastsettes og kreves inn anleggsbidrag på alle nettnivåene, også i regional- og transmisjonsnettet.

At anleggsbidrag og 10 årsregelen for etterbetaling av bidrag blir skal-bestemmelser.

At det ikke er tillatt å bruke bunnfradrag.

Et tak på kostnadsoverskridelser som nettselskapene kan kreve at kunden dekker.

Anleggsbidrag og 10 årsregelen blir skal-bestemmelser

I den nye forskriften fra 01.01.2019 blir 10 årsregelen skal-bestemmelse. Dette medfører at Nesset Kraft Nett skal kreve inn og omfordele anleggsbidrag fra kunder som blir tilknyttet eller får økt kapasitet i nettanlegg som allerede er anleggsbidragsfinansiert. Plikten gjelder i 10 år fra tidspunktet kunden som utløste investeringen ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet.

Det er ikke lengre tillatt å bruke bunnfradrag.

For dagens ordning med bunnfradrag gjelder følgende overgangsbestemmelse:

Kunder som har innmeldt behov som er prosjektert og forhåndsmeldt av autorisert installatør (og godkjent hos Nesset Kraft Nett) innen 31.12.2018 får tilgodesett bunnfradrag etter Nesset Kraft Nett sin gjeldende praktisering og signert avtale.

Det gis ikke bunnfradrag for anlegg som forhåndsmeldes fra og med 01.01.2019 ref. det nye regelverket.

Tak på kostnadsoverskridelser

Anleggsbidraget vil bli etterberegnet etter ferdigstillelse basert på faktiske kostnader.Differansen mellom innbetalt anleggsbidrag og faktiske kostnader faktureres/krediteres kunden.

Nesset Kraft Nett kan etter nytt regelverk kun kreve at kunden dekker overskridelser inntil 15 % av det estimerte anleggsbidraget, forutsatt at overskridelser ikke skyldes forhold på kundens side.

Les mer om NVE's nye regelverk for anleggsbidrag.